NoFileDate
41Absent Purvani Ank-4.905-09-2017
40Vinavetan 27/07/2017
39कार्यमुक्त करणे बाबत व अधिकारी अर्जित रजा बाबत 19/07/2017
38स्पर्धा परीक्षेला बसण्याची परवानगी 22-5-2017
37गैरहजर 22-05-2017
36गैरहजर 13-05-2017
35परीक्षा 13-05-2017
3403-05-2017प्रशिक्षण
3303-05-2017गैरहजर बाबत
3214-04-2017गैरहजर पुरवणी अंक
3114-04-2017सेवा निवृत्ती पूर्व रजा
30अनुकंपा नोकरी मिळणे बाबत प्रतीक्षा यादी27-03-2017
29इतर21-03-2017
28घर बांधणी मंजुरी आणि सेवांतर्गत प्रशिक्षण बाबत19-03-2017
27माहिती अधिकार अपील बाबत 12-03-2017
26इतर 12-03-2017
25अहमदनगर जिल्हा पोलीस कार्यालय करीता जाहिरात करणे प्रसिद्ध बाबत 12-03-2017
24स्वेच्छा सेवा निवृत्ती 08-03-2017
23अधिकारी सी सी टि एन एस प्रतिनियुक्ती माहिती मागवणे बाबत08-03-2017
22प्रसिद्धी अंक १४ गैरहजर / कसुरी 02-03-2017
21पदोन्नती, आदेश व इतर 28-02-2017
20वार्षिक अहवाल सादर करणेबाबत 11-02-2017
19पदोन्नती बाबत 08-02-2017
18गैरहजर बाबत08-02-2017
17गैरहजर बाबत 05-11-2017
16वेतन निश्चिंती 31-01-2017
15sarvtrik badalya psi-api-pi-201724-01-2017
14Padonnti (ASI/C. L. Kale)23-01-2017
13आंतर जिल्हा बदली 24-01-2017
12प्रसूती रजा बाबत17-01-2017
11गैरहजर विनावेतन बाबत 17-01-2017
10सिक व बाळसंगोपन रजा बाबत 31-01-2017
9शिल्लक अर्जित रजेचे रोखीत मूल्यांकन बाबत 07-01-2017
8सेवा निवृत्त पूर्व मंजूर बाबत 29-12-2016
7सिक बाबत 03-01-2017
6सेवाजेष्ठता यादी पोलीस शिपाई01-01-2017
5सेवाजेष्ठता यादी पोलीस नाईक01-01-2017
4सेवाजेष्ठता यादी पोलीस हवालदार 01-01-2017
3सेवाजेष्ठता यादी सहायक फौजदार 01-01-2017
2वार्षिक अहवाल 29-12-2016
1भविष्य निर्वाह निधी 29-12-2016